Szczecińskie Studia
Archiwalno-Historyczne

Procedura recenzowania

Wszystkie artykuły naukowe i przeglądowe publikowane w „Szczecińskich Studiach Archiwalno-Historycznych” są recenzowane. Tryb recenzowania   nawiązuje do zasad zawartych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Procedura recenzowania ma charakter anonimowy. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Recenzja ma formę pisemną i składa się z dwóch segmentów: oceny merytorycznej i formalnej, przy czym każdej z nich przyporządkowana jest odpowiednia punktacja. Recenzję kończy jednoznaczny wniosek recenzenta, dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, sformułowany w oparciu o ocenę punktową. W przypadkach spornych redakcja powołuje dodatkowych recenzentów, respektując opinie wszystkich recenzujących. Redakcja na podstawie recenzji podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku, odesłaniu go autorowi do poprawienia zgodnie z zaleceniami recenzentów lub jego odrzuceniu. Formularz recenzji oraz lista recenzentów zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma.

Recenzenci

Tom I SSAH:

dr hab. Agnieszka Gut (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Dariusz Rymar (Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim)

Tom II SSAH:

prof. dr hab. Jarosław Porazinski
prof. dr hab. Edward Rymar