Szczecińskie Studia
Archiwalno-Historyczne

Czytaj online

O czasopiśmie

Rocznik Archiwum Państwowego w Szczecinie – „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” – ukazuje się od 2017 roku. Tytuł ten zastąpił wydawany w latach 1985–2016 „Szczeciński Informator Archiwalny”. Na zawartość SSAH składają się artykuły z obszaru archiwistyki oraz dotyczące zagadnień historycznych skupione w dziale „Studia i materiały”. Pozostałe działy rocznika to „Recenzje i omówienia”, „Z praktyki archiwalnej” oraz „Kronika Archiwum Państwowego w Szczecinie”.

Czasopismo stanowi forum wypowiedzi dla archiwistów i badaczy z innych dziedzin oraz naukowców zza granicy, mogących prezentować na łamach swoje dokonania z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Każdy artykuł naukowy i przeglądowy przechodzi dwustopniowy proces recenzowania. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w streszczenia, w tym w języku angielskim.

SSAH ukazują się pod koniec każdego roku kalendarzowego. Pierwotną wersją rocznika jest jego forma papierowa.

Redakcja

  • dr hab. Krzysztof Kowalczyk – redaktor naczelny
  • Małgorzata Duras - zastępca redaktora naczelnego
  • Kamil Biały - sekretarz redakcji
  • Magdalena Szmorąg-Nerć – redaktor językowy
  • Janina Kosman
  • Radosław Pawlik
  • Kacper Pencarski