Szczecińskie Studia
Archiwalno-Historyczne

Dla Autorów

Materiały należy nadsyłać drogą elektroniczną na poniższe adresy:Teksty pod względem edytorskim powinny być przygotowane zgodnie z zasadami przyjętymi przez redakcję. Autorzy zobowiązani są przesłać pocztą tradycyjną formularz zgody na publikację artykułu w roczniku „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” na adres:

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”
Archiwum Państwowe w Szczecinie
ul. św. Wojciecha 13
70-410 Szczecin

Do druku przyjmowane są teksty w językach: polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Teksty o wielkości od 21 000 do 30 000 znaków oraz ilustracje (zdjęcia, tabele, wykresy itp.) należy dostarczać na nośnikach elektronicznych (CD, DVD – każda płyta musi być opisana: nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa pliku, program i numer wersji) lub drogą mailową na adres: .

Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12 p., interlinia 1,5 p., wcięcia akapitowe.

Dopuszczalne formaty dla tekstu to: .doc, .rtf, .odt (OpenOffice); dla ilustracji: .jpg, .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi. W nazwie plików prosimy o umieszczenie nazwiska autora.

Prosimy o stosowanie następujących formuł zapisu:

 • dla roku w datach – r.
 • dla wieku – w.
 • nazwy miesięcy w datach powinny być rozpisane słownie
 • np. lata 60. XX w.
 • zapis procentów bez spacji np. 15%
 • między liczbami półpauza np. 1945–1990
 • pomiędzy nazwami miejscowości myślnik np. Szczecin-Warszawa
 • tytuły książek, opracowań i artykułów kursywą
 • tytuły gazet i czasopism w cudzysłowiu
 • cytaty kursywą
 • przypisy nie powinny być nadmiernie rozbudowane
 • skrót Archiwum Państwowe w Szczecinie – APSz

Tekst i materiał ilustracyjny powinny być zapisane w oddzielnych plikach. Ilustracje powinny być ponumerowane, np. fot_1; fot_2 itd. W tekście należy zaznaczyć sugerowane miejsce zamieszczenia materiału ilustracyjnego:

[rysunek1.jpg]
[tabela1]
[zdjęcie1.tif]

Autor musi dysponować prawami do reprodukowania przedkładanego materiału ilustracyjnego.

Jeżeli tekst zawiera nietypowe czcionki (np. znaki hebrajskie, cyrylice, grekę, znaki logiczne, matematyczne, fonetyczne, muzyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub systemu Windows należy je dołączyć wraz z artykułem.

Do tekstu powinien być dołączony abstrakt, o liczbie znaków do 800, w tym także w miarę możliwości w języku angielskim oraz podane słowa kluczowe, w logicznym porządku od ogółu do szczegółu. Zastrzegamy sobie prawo korekty redakcyjnej tekstu – zmiany będą konsultowane z autorem. Do tekstu prosimy dołączyć także krótką notę biograficzną o autorze, wg schematu: imię i nazwisko, afiliacja, obszar zainteresowań badawczych.

Zaleca się stosowanie przypisów dolnych, według obowiązujących zasad opisu bibliograficznego, przykładowo:

Źródła archiwalne

APSz, nazwa zespołu archiwalnego, sygn., strona.

Książki

J. Dąbrowski, Tytuł, Szczecin 1980, s. 1–8.

Prace zbiorowe

J. Dąbrowski, Tytuł, [w:] Z dziejów Polski, pod red. Z. Kowalskiego, Warszawa 1980, s. 14–15.
Encyklopedia powszechna, pod red. J. Kowalskiego i in., Warszawa 1982, s. 89.

Czasopisma

J. Dąbrowski, Tytuł, „Kurier Szczeciński” 2008, nr 54, s. 5–7.

Źródła Internetowe

J. Dąbrowski, Tytuł, http://www.szczecin.ap.gov.pl/, [dostęp: 5.04.2017].

Preferujemy polskie oznaczenia:

J. Dąbrowski, Tytuł, Szczecin 1980, s. 5–8.
Tamże, s. 15.
Tenże, Inny tytuł, Gdańsk 1995, s. 12–18.

W przypadku powoływania się ponownie na powyżej cytowane dzieło, stosujemy zapis:

J. Dąbrowski, Początek tytułu…, s. 9–10.

Bibliografia na końcu artykułu, uporządkowana alfabetycznie, np.:

Bibliografia

Dąbrowski J., Tytuł, miejsce i rok wydania.
J. Dąbrowski, Tytuł, http://www.szczecin.ap.gov.pl/.
Encyklopedia powszechna, pod red. J. Kowalskiego i in., Warszawa 1982. Kowalski J., Tytuł, miejsce i rok wydania.