Szczecińskie Studia
Archiwalno-Historyczne

Dobre praktyki

Redakcja ponosi odpowiedzialność za przyjmowane do druku materiały. Autorzy mają obowiązek zadeklarowania oryginalności złożonego do druku tekstu i oświadczenia, że przedłożona praca nie była dotychczas publikowana. Nadesłane przez autorów materiały są oceniane za zawartość merytoryczną. Wgląd do tychże posiada jedynie redakcja. Do chwili ich opublikowania traktowane są jako zastrzeżone. Recenzenci wykonują swoją pracę w sposób obiektywny. Autorzy zatwierdzają ostateczną wersję tekstu do druku. Rada Naukowa i redakcja dbają o rozwój czasopisma, o jego poziom merytoryczny, rozwijanie dobrych praktyk i podnoszenie standardów wydawniczych.